Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Verkoper en toepassingsgebied

1.1 Carl Op de Beeck met adres te 2235 Hulshout, Kerkstraat 85 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0742.943.685. Hij handelt onder de benaming TEA AND HERBS, en wordt hierna steeds TEA AND HERBS genoemd. TEA AND HERBS is bereikbaar op het e-mailadres: [email protected]. De website van TEA AND HERBS is: www.tea-and-herbs.be

GSM.NR.0498 26 40 68 (BEREIKBAAR TUSSEN 9.00-17.00 UUR)

1.2 Alle door TEA AND HERBS afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

De elektronische webwinkel van TEA AND HERBS biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij TEA AND HERBS. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen TEA AND HERBS en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze bepalingen van algemene voorwaarden en die van enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen TEA AND HERBS en de klant, primeren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

1.4 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbekwaam is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

 1. Offertes en prijsopgaven - totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege TEA AND HERBS. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte of prijsopgave vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door TEA AND HERBS zijn bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 De bestellingen gemaakt via de website www.tea-and-herbs.be binden de klant op eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3 Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair en ondeelbaar met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.

2.4 Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door TEA AND HERBS. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van

25% van de voorziene prijs van de bestelling, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor TEA AND HERBS om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

2.5 Elke wijziging van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van TEA AND HERBS, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.6 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 1. Uitvoering - Levering

3.1 TEA AND HERBS besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor TEA AND HERBS, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. Tea and herbs is niet verantwoordelijk voor pakjes die verloren gegaan zijn door de pakjesdiensten (postnl/bpost).

3.2 De klant bezorgt TEA AND HERBS in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan TEA AND HERBS zijn verstrekt, heeft TEA AND HERBS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3 Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. TEA AND HERBS behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.4 TEA AND HERBS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij TEA AND HERBS of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant, ...).

3.5 Indien TEA AND HERBS na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft TEA AND HERBS het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

 1. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door TEA AND HERBS. De prijs is echter te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief andere kosten zoals verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, verzekering e.d., tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is steeds ten laste van de klant.

4.3 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door TEA AND HERBS meegedeelde prijslijst. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Betaling

5.1 De facturen van TEA AND HERBS zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten of vooruitbetaald via overschrijving op KBC Bank, bankrekeningnummer: BE44 9795 5255 4845. Pas na ontvangst van de betaling wordt een factuur bezorgd.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00 zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft TEA AND HERBS het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van TEA AND HERBS, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.5 TEA AND HERBS is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van klanten te compenseren met schulden aan de klant, zelfs na samenloop.

 1. Overmacht

6.1 Indien TEA AND HERBS de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming of wateroverlast, elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen, stakingen, lock-outs, opstanden, tenietgaan van goederen, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van TEA AND HERBS, gebrek aan vervoermateriaal, beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie, enz., heeft TEA AND HERBS het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

6.2 Indien TEA AND HERBS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is TEA AND HERBS gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.3 Aangezien de verbintenis van de klant jegens TEA AND HERBS in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven en dit binnen de 2 werkdagen na levering. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 2 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft TEA AND HERBS de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe TEA AND HERBS op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 TEA AND HERBS zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving.

7.5 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met TEA AND HERBS waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan TEA AND HERBS.

TEA AND HERBS zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

7.6 De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en/of veranderd en/of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van TEA AND HERBS.

7.7 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt TEA AND HERBS niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan TEA AND HERBS hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden

gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

 1. Verzakingsrecht en retourbeleid

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar TEA AND HERBS, Kerkstraat 85 te 2235 Hulshout, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

- licht versleten artikelen;

- geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

8.2 TEA AND HERBS behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

 1. Overdracht van rechten

9.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van TEA AND HERBS heeft voldaan. TEA AND HERBS behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke TEA AND HERBS niet zou hebben gecontracteerd.

TEA AND HERBS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.

9.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

9.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

 1. Persoonsgegevens

10.1 Door te bestellen via de website van TEA AND HERBS, staat de klant uitdrukkelijk toe dat er kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. TEA AND HERBS zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

10.2 Adreswijzigingen. Zolang TEA AND HERBS geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht gevestigd te zijn op het laatst bij TEA AND HERBS gekend adres. De klant is aansprakelijk voor de door hem of haar bestelde artikelen welke op het oude adres worden geleverd, door het nalaten van het zenden van een adreswijziging naar TEA AND HERBS.

 1. Intellectuele eigendom

11.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van TEA AND HERBS. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

11.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door TEA AND HERBS verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij TEA AND HERBS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

11.3 TEA AND HERBS is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Deze voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door TEA AND HERBS van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

 1. Exoneratie

12.1 TEA AND HERBS verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. TEA AND HERBS is echter niet

aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

12.2 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is TEA AND HERBS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door TEA AND HERBS werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.

12.3 TEA AND HERBS is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

12.4 Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens TEA AND HERBS vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 2 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

12.5 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van TEA AND HERBS wordt ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt (uitbetaald) wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door TEA AND HERBS is afgesloten.

13 Geschillenregeling

13.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door TEA AND HERBS van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

13.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met TEA AND HERBS afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TEA AND HERBS. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

13.3 Een eventueel in gebreke blijven van TEA AND HERBS om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

13.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

13.5. In de relatie tussen TEA AND HERBS en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Elk geschil zal door TEA AND HERBS worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde, onverminderd het recht voor TEA AND HERBS om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.